Thời gian giao dịch

Quý khách hàng xem chi tiết thời gian giao dịch bên dưới

So sánh đầu tư chưng khoán với hàng hóa và forex
Cách xác định lãi lỗ trong đầu tư hàng hóa phái sinh

Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán

STT TÊN HÀNG HÓA NHÓM HÀNG HÓA SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG THỜI GIAN GIAO DỊCH
1 Ngô CBOT Nông sản CBOT
Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20
(ngày hôm sau)
2 Ngô mini CBOT Nông sản CBOT
Thứ 2 - Thứ 6:  
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 
• Phiên 2: 20:30 - 01:45
(ngày hôm sau)
3 Đậu tương CBOT Nông sản CBOT
Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20
(ngày hôm sau)
4 Đậu tương mini CBOT Nông sản CBOT
Thứ 2 - Thứ 6:  
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 
• Phiên 2: 20:30 - 01:45
(ngày hôm sau)
5 Dầu đậu tương CBOT Nông sản CBOT
Thứ 2 - Thứ 6:  
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 
• Phiên 2: 20:30 - 01:20
(ngày hôm sau)
6 Khô đậu tương CBOT Nông sản CBOT
Thứ 2 - Thứ 6:  
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 
• Phiên 2: 20:30 - 01:20
(ngày hôm sau)
7 Lúa mì CBOT Nông sản CBOT
Thứ 2 - Thứ 6:  
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 
• Phiên 2: 20:30 - 01:20
(ngày hôm sau)
8 Lúa mì mini CBOT Nông sản CBOT
Thứ 2 - Thứ 6:  
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 
• Phiên 2: 20:30 - 01:45
(ngày hôm sau)
9 Cà phê Robusta ICE EU Nguyên liệu công nghiệp ICE EU

Thứ 2 – Thứ 6:
16:00 – 00:30
(ngày hôm sau)

10 Cà phê Arabica ICE US Nguyên liệu công nghiệp ICE US

Thứ 2 – Thứ 6:
16:15 - 00:30 
(ngày hôm sau)

11 Ca cao ICE US Nguyên liệu công nghiệp ICE US

Thứ 2 – Thứ 6:
16:45 – 00:30
(ngày hôm sau)

12 Đường ICE US Nguyên liệu công nghiệp ICE US

Thứ 2 – Thứ 6:
15:30 - 00:00
(ngày hôm sau)

13 Bông ICE US Nguyên liệu công nghiệp ICE US

Thứ 2 – Thứ 6:
08:00 - 01:20 
(ngày hôm sau)

14 Cao su RSS3 TOCOM Nguyên liệu công nghiệp TOCOM

Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 06:45 – 13:10
• Phiên 2: 14:30 – 16:55 

15 Cao su TSR20 SGX Nguyên liệu công nghiệp SGX

Thứ 2 - Thứ 6:
06:55 – 17:00 

16 Bạch kim NYMEX Kim loại NYMEX

Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 - 04:00
(ngày hôm sau)

17 Bạc COMEX Kim loại COMEX

Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 - 04:00
(ngày hôm sau)

18 Đồng COMEX Kim loại COMEX

Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 - 04:00
(ngày hôm sau)

19 Quặng sắt SGX Kim loại SGX

Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 06:25 - 19:00
• Phiên 2: 19:15 - 03:45
(ngày hôm sau) 

 

 

Hàng Hóa Phái Sinh Là Gì? Tổng Quan Thị Trường HHPS
Tìm hiểu về đầu tư hàng hóa phái sinh

X

Hỗ trợ Facebook